Cirkus! Dao otkaz radnici a on objavio javno dokument!

U Zavodu za odrasle „Male Pčelice“, valjda po prvi put se dogodila situacija da je direktor Vladica Stanojević,radnici uručio Rešenje o prestanku ugovora o delu zbog pokušaja objavljivanja informacije na RTK- a Inspektorat Ministarstva  za rad utvrdio- da je upravo on objavio vest na FB.

 

Direktor Inspektorata za rad Ministrstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stevan Đurović poništio je rešenje ovdašnjeg inspektorata u istom ministarstvu kojim se odlaže rešenje o otkazu ugovora o radu radnici Gordani Milić. Njoj je praktično otkaz dao vd direktrora za smeštaj odraslih lica Male Pčelice Vladica Stanojević.

U ovoj pomalo „balkansko-špjinskoj“ priči u obrazloženju direktora Đurovića kaže se da je u postojanju razloga za otkaz Ugovora o radu Gordani Milić, navedeno „nepoštovanje radne discipline, odnosno ponašanje zaposlene, tako da ne može nastaviti rad kod poslodavca, jer je u prvoj polovini novembra 2019.godine, direktor zavoda Vladica Stanojević došao do saznanja da je medijska kuća RTK obaveštena kucanim dokumentom- dopisom, bez datuma u kome se traži pomoć u vezi sa problemom neisplaćenih zarada za oko 20 odsto zaposlenih“.

Na istom papiru naveden je broj telefona,  sa natpisom „Javiti se Goci“.

-Ona je u stvari suštinski optužena da je dostavila informaciju na RTK i tako objavila tajnu Zavoda za odrasle- kaže odbrana Gordane Milić, koja najvaljuje protivtužbu protiv vd direktora Stanojevića.

Samohrana majka: Gordana Milić

Sproveden je i discpilinski postupak gde se radnica izjasnila da se ne radi o njenom rukopisu, ali je vd direktroa angažovao grafologa „od koga je dostavljeno mišljenje da li je sporni rukopis zaposlene“. Posle toga je radnici uručeno Upozorenje o postojanju razloga za prestanak ugovora o radu“.

Na osnovu Statuta Zavoda njoj je kasnije uručeno i Rešenje o otkazu ugovora o radu!

Usledile su žalbe odbrane radnice Milić, rešenja inspktora, do ove koančne odluke- kojom direktror Inspektorata poništava odluku do okončanja radnog spora. Na ovo rešenje nema prava žalbe i radnica mora da se vrati na posao.

Međutim, u obrazloženju direktor Inspektorata Đurović urpavo kaže da je vd direktor Vladica Stanojević  objavio  informaciju oko koje je krenula ova neobična situacija.

„Takva posledica nije nastupila, a ista ne bi bila prouzrokovana samim dopisom, već njegovim javnim objavljivanjem, a takvo objavljivanje nije izvršila zaposlena, već zakonski zastupnik poslodavca, koji je na društvenoj mreži „Fejsbuk“ dana 06.11.2019. godine javno objavio predmetni dopis, a zatim se 08.11.2019 godine javno pohvalio na istoj mreži kako je za dva dana navedenu objavu pročitalo 5.319 ljudi. Ukoliko je bilo kakva posledica nastala, ona nije uzrokovana predmetnim dopisom već radnjom zakonskog zastupnika poslodavca“- kaže se u odluci direktora Đurovića.

ucentar.rs


objava vd direktora Stanojevića na FB

 

Upravo sam dosao u posed papira koji kruzi Zavodom , a dobio sam ga iz okruzenja osobe koja ga potpisuje i sa velikim…

Posted by Dr Vladica Stanojevic on Среда, 06. новембар 2019.


CRNO NA BELO:

Број: 64-03-00065/2020-01

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, директор Инспектората за рад, на основу овлашћења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, из решења бр. 119-01-182/12/2017-05 од 27.04.2020. године, решавајући по жалби Милић Гордане из Крагујевца, ул. …. изјављеној преко пуномоћника адвоката Пачариз Душка из Крагујевца, ул. Светозара Марковића бр. 1 lA-3, по пуномоћи у списима предмета, против решења инспектора рада, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспектората за рад, Одељења инспекције рада за Шумадијски управни округ са седиштем у Крагујевцу бр. 389-117-00079/2020-02 од 06.04.2020. године, у управној ствари одлагања извршења решења послодавца до доношења правоснажне одлуке суда, на основу чл. 272. ст. З. Закона о.раду («Службени гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 1 13/17), чл. 84. став З. Закона о државној управи («Службени гласник РС» бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и чл. 171. ст. 5. Закона о општем управном поступку (.Сл. Гласник РС” број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ

  • ПОНИШТАВА СЕ решење инспектора рада, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Инспектората за рад, Одељења инспекције рада за Шумадијски управни округ са седиштем у Крагујевцу бр. 389-11700079/2020-02 од 06.04.2020. године.
  • ОДЛАЖЕ СЕ извршење решења о отказу уговора о раду бр. бр. 01-160/3 од 18.02.2020. године, донето од стране директора Завода за смештај одраслих лица „МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ“ са седиштем у Крагујевцу. ул. Љубомира Јовановића 66, којим је Милић Гордани из Крагујевца. ул. ……..престао радни однос, а до доношења правноснажне одлуке суда у покренутом радном спору за поништај решења о отказу уггвора о раду.

О б р аз л о же ње

Ожалбеним решењем инспектора рада одбија се као неоснован, захтев Гордане Милић из Крагујевца. ул. ….. да се до правоснажности судске одлуке одложи извршење Решења бр. 01-160/3 од 18.02.2020. године, о отказу уговора о раду, које је донео директор Завода за смештај одраслих лица „МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ” са седиштем у Крагујевцу, ул. Љубомира Јовановића 66.

У образложењу ожалбеног решења наведено је да се Одељењу инспекције рада за Шумадијски управни округ, захтевом за одлагање извршења решења о отказу уговора о раду, обратила се Гордана Милић из Крагујевца, а преко адвоката Пачариз Душка. Уз захтев је приложен доказ даје дана 05.03.2020. године код Основног суда у Крагујевцу покренут радни спор за поништај решења о отказу уговора о раду.Дана 25.03.2020. године извршен је инспекцијски надзор код послодавца Завод за смештај одраслих лица „МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ” са седиштем у Крагујевцу. ул. Љубомира Јовановића 66, и том приликом је утврђено да је дана 18.02.2020. године послодавац донео је Решење о отказу уговора о раду бр. 01-160В, којим се запосленој Гордани Милић, распоређеној на пословима медицинског техничара у Заводу, отказује уговор о раду на неодређено време – Решење бр. 386/2 од 15.01.1996. године, Уговора о раду број 386 од 01.04.1996. године и Уговора о раду број 386 од 25.09.2014. године са свим припадајућим анексима, због непоштовања радне ДИСЦИПЛИНе, односно због понашања запослене услед кога не може да настави рад код послодавца. Решење о престанку радног односа запосленој је достављено дана 20.02.2020. године и са тим даном је и одјављена са обавезног социјалног осигурања. Запосленој је исплаћена зарада за фебруар 2020. године, с тим да јој није исплаћена накнада за ноћни рад и накнада за превоз за које је послодавац изјавио да ће исто бити исплаћено свим запосленима након обезбеђења средстава од стране Фонда РФЗО.

Гордана Милић је у Заводу за смештај одраслих лица „МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ” засновала радни однос на неодређено време на основу Решења број 386!2 од 15.01.1996. године и Уговора о раду број 386 од 01.О4.1996. године и Уговора о раду број 386 од 25.09.2014. године, ради обављања послова медицинског техничара у Заводу.Послсдавац је запосленој дана 03.02.2020. године доставио Упозорење бр. 01-160 о лостојању разлока за отказ Уговора о раду, у коме је наведено да постоје разлози за отказ Уговора о раду због непоштовња радне дисциплине прописане актом послодавца, односно да је понашање запослене такво да не може наставити рад код послодавца, јер је у првој половини новембра 20!9. године, директор Завода Владица Станојевић дошао до сазнања да је медијска кућа РТК обавештена куцаним документом-дописом, без датума у коме сс тражи помоћ у вези са проблемом неисплаћених зарада за око 20% здравствених радника у Заводу, при чему је та медијска кућа обавештена и о времену доласка и о чињеници да ће јој се обратити три синдиката и запослени. На истом документу-допису руком је исписан број телефона „069/13 12…Гоца и јавити се 2 ч пре доласка. У упозорењу је даље наведено да је затражено мишљење вештака графолога Слободана Иановића који је на основу налаза од 25.() 12020. године до мишљење да је несумљиво утврђено да је Милић Гордана скриптер спорног руком написаног текста.Запосленој Гордани Милић је остављен рок од 8 дана да се изјасни на упозорење, на које се иста изјаснила дана 10.02.2020. године, у којем наводи да није доставила наведени допис медијској кући РТК и да рукопис није њен. На узпорење се дана 10.02.2020. године изјаснио и „Удружени синдикати Србије СЛОГАСиндикат здравства и социјалне заштите“, у коме наводе да запослена Гордана Милић није написала спорни текст нити је на било који други начин нарушила радну атмосферу.

У образложењу ожалбеног решења о отказу уговора о раду послодавац је навео да је у првој половини новембра 2019. године, директор Завода Владица Станојевић дошао до сазнања даје медијска кућа РТК обавештена куцаним документом – дописом, без датума у коме се тражи помоћ у вези са проблемом неисплаћених зарада за око 2094 здравствених радника у Заводу, при чему је та медијска кућа обавештена и о времену доласка и о чињеници да ће јој се обратити три синдиката и запослени. На истом документу-догигу руком је исписан број телефона 069! 1312973 Гоца и јавити се 2 ч пре доласка, након чега је од запослене Гордане Милић затражено да се изјасни на наведене околности. Именована је у изјашњењу навела да на допису који јој је достављен није њен рукопис и да није послала допис медијској кући РТК. Након овога је послодавац ангажовао графолога од којега је достављено мишљење да је спорни рукопис запослене. Послодавац је пс окончању наведеног, запосленој доставио Упозорење о постојању разлога за отказ уговора о раду. У образложењу је даље наведено да је разматран одговор на упозорење запослене и одговор Удружених синдиката Србије Слога, Синдикат здравства и социјалне заштите који су благсвремено достављена, али нису утицали на одлуку као у изреци Решења о отказу угсвора о раду. Решењем о сресганку радног односа запосленој је отказан уговор о раду због повреде радне дисциплине утврђене чл. 179. ст. З. тач. 8. Закона о раду, којим је прописано да се запосленом који не поштује радну дисцилину прописану актима послодавца. односно ако је његово понашање таквс да не може наставити рад код послодавца, може му се отказати уговор о раду. Инспектор рада уввршио је увид у Акте донете код послодавца, на основу којих је донего Решење о отказу уговора о раду запосленој Гордани Милић и то у Статуг Завода којом Д’ утврђено да се пословком тајном сматрају она документа и подаци чије би саопштавање неовлашћеним лицима због њихове природе и значаја било противно интересима Завода и друштвене заједнице, у Правила понашања запослених код послодавца број 01-56/2 од 02.02.2002. године, и Пословног кодекса Завода бр. 01-275 од 25.02.2014. године. којом је утврђено да информације о пословању Усткмове, као и о званичним ставовима Установе поводом одређених питања, јавности или т:ојединим лицима, као и средствима јавног информисања дају искључиво руководећа лица која овласти директор, одредбом чл. 20. Пословног кодекса којом утврђено да заг;ослсАИ са трећим лицима и пословним партнерима не сме да коментарише стање, односно, пословање Установе, као и однос Установе са другим установама, органима и ор1анизацијама.Одредбаь:а члана 184. Закона о раду прописано је да отказ уговора о раду из члана 179. став 1. тач. : ст. 2. и З. истог закона послодавац може дати запосленом у року од лест месеци од дана сазнања за чињенице које су основ за давање отказа, односно у реку од годину дана од дана налупања чињеница које су основ за давање отказа. У конкретнсм случају, лослсдавацје за чињеь:ще које наводи у Решењу о отказу уговора о раду је сазнао у довембру 20!9. године, тако даје утврђено време настанка повреде, а није протекао рок од шест месеца, у г:эслодавзс, моме дати запосленом отказ уговора о раду, стога се не могу прихватити [дводи и Захтеву за одлагање извршења решења које је навео пуномоћник зпасслене да није утврђено време чињења повреде. Оцену законитости, квалификацију понашања запослене и основаности Решења послодавца о престанку радног односа донеће суд пред којим је запослени покренуо води На основу наведеног, а ценећи формално правне разлоге за одлагање извршења решења о отказу уговра о раду, утврђено је даје послодавац приликом доношења решења о престанку радног односа запосленој Гордани Милић, поступио по одредбама члана 179. став З. тачка 8., члана 184. став 1. и члана 192. Закона о раду, није утврђено да су права запослене очигледно повређена, па је одлучено као у диспозитиву ожалбеног решења.

Против наведеног решења жалилац је благовремено изјавио жалбу због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, у којој наводи даје уговор о раду отказан због наводног непоштовања радне дисциплине, које се према образложењу решења, састоји у обавештавању Радио телевизије Крагујевац документом – дописом, непознатог датума, којим се тражи помоћ у вези са проблемом неисплаћених зарада делу запослених у Заводу, а о чему ће се обратити три синдиката и запослених. Жалилац указује да се наведеним решењем неосновано се наводи да се предметне информације односе на процес рада послодавца, јер се исте односе на остваривање права запослених, као и да се предметним дописом, чак и да је сачињен од стране запослене, није могло допринети нарушавању радне атмосфере и креирању нестабилности јер исти није објављен на РТК. Таква последица није наступила, а иста не би била проузрокована самим дописом, већ његовим јавним објављивањем,

а такво објављивање није извршила запослена, већ законски заступник послодавца, који је на свом профилу на друштвеној мрежи „Фејсбук” дана Об. 1.2019. године јавно објавио предметни допис, а затим се 08.11.2019. године јавно похвалио на истој мрежи како је за два дана наведену објаву прочитало 5.319 људи. Уколико је било каква последица настуаиј:а, она није узрокована предметним дописом већ радњом законског заступника послодавца. Жалилац истиче да послодавац није утврдио одлучну чињеницу – време наводног непоштсваља радне дисциплине, обзиром да је одредбом чл. 184. Закона о раду прописан објектизни једногодишњи рок застарелости од момента када је повреда учињена, те даје решење о отказу уговора о раду бр. 01-160=3 од 18.02.2020. године незаконито, и истим су очигледно повређена права запослене. На основу свега наведеног. жалилац предлаже да се лобијанс решење ван снаге или преиначи.

Првостепени орган је у складу са одредбом чл. 164. %ксна о општем управном поступку доставио жалбу на одговор противној смранци Заводу за смештај одраслих лица ..Мале Пчелице” која у одговору на жалбу истиче да је жалба у целости негснсвана, реј је ожалбено решење засновано на правилно и потпуно утврђеном чињеничном стању, а на основу кога је правилно примењено материјално право. Жалили је отказан уговор о раду због непоштовања радне дисциплине. Послодавац је. након налаза вештака са сигурношћу улврдио чињенице због којих је донео такву одлуку. Дакле. утврђено је да је жалиља Милић, упутила допис медијској кући РГК у коме тражи помоР:, у Е.ези са проблемом зарада за 20% здравствених радника, уз обавештење да ће им се обратити члане:вук три синдиката, као и запослени. Наводи из овог дописа без сумње указују, да је жалила свесно и са намером о наводима из дописа који је сачинила.  чланове три синдиката, као и запослене. Самим тим нема сумње да је последица наступила. Такође, супротно наводима жалиоца да предметни допис не доприноси нарушавањ> радне атмосфере креирању нестабилности, угврђено је да се наводима из дописа нарушава радна дисциплика х атмосфера код послодавца, као и да се наноси штета угледу установе. Неоснован је навод дл послодавац није утврдио време непоштовања радне дисциплине. Даъе се наводи да је запоглена свесно, износећи лажне информације прекршила радну дисциплину, желећи да нару зглед установе, и да се жалба одбије као неоснована.

Првостепени орган, у складу са одредбом чл. 166. Закон о општем управном поступку, у одговору на жалбу, а ислитлући разлоге због којих је изјављена, указује да је предметна жалба неоснована, јер наводи у жалби да је решење проти лапорима Владе РС и Министарства рада у настојању за остваривање.: права запослених у радном односу, које на званичној страници Министарства за рад, зал:лшьавање, борачка сецијална питања јавно објавило списак послодаваца код којих су затечена лица на фактичком раду (раду на црно) и утврђене неправилности у вези остваривања крада трудница и породиеьа, нису од значаја за поступање у конкретној правној ствари. Наьоди из жалбе да запослена није сачинила и доставила допис средствима јавног информисања, и да исти нисз допринели нарушавању атмосфере и креирању нестабилности ценић’ се гудском поступку јер оцена постојаности разлога у надлеякности суда пред којим се води ,јддни слор. Након свих навода жалбе, инспектор рада није нашао да има места примеюут сдредбе чл. 165. Закона о општем управном поступку, те остаје иза своје првобитне сдлукс да запосленој МИЛИА Гордани није очигледно повређено право.

По разматрању целокупних списа предмета, навода у жалби и ожалбеног решења, оцењено је да чињенично стање из списа предмета даје основа за другачије решење ове управне ствари.

Наиме, одредбом чл. 271 Закона о раду, на основу које је и донето ожалбенио решење, прописано је да ако инспектор рада нађе даје решењем послодавца о отказу уговора о раду очигледно повређено право запосленог, а запослени покренуо радни спор, на захтев запосленог одложиће својим решењем извршење тог решења до доношења правноснажне одлуке суда. Решење донето на основу наведене законске одредбе представља врсту привремене мере јер одлаже извршење решења послодавца до доношења правноснажне одлуке суда. У поступку утврђивања очигледне повреде права запосленог инспектор рада утврђује да ли је поступак отказивања спроведен у сюладу са одредбама закона, општих аката и других прописа којима се уређује рад, што значи да испитује само формалну страну отказа, док суд одлучује мериторно ценећи и формалне и материјалне доказе.

Решењем о престанку радног односа запосленој је отказан уговор о раду због повреде радне дисциплине утврђене чл. 179. ст. З. тач. 8. Закона о раду. којим је прописано да се запосленом који не поштује радну дисцилину прописану актима послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може наставити рад ход послодавца. може му се отказати уговор о раду. Након извршеног увида у Акте донете код послодавца. на основу којих је донето решење о отказу уговора о раду запосленој Гордани Милић. и то одредбом чл. 43. Статута Завода којом је утврђено да се пословном тајном сматрају о:ка документа и подаци чије би саопштавање неовлашћеним лицима због њихове природе и значаја било противно интересима Завода и друштвене заједнице. одредбу чл. 4. Правила понашања зпаослених код послодавца број 1-56/2 од 02.02.2002. године којом је утврђено да запосленом који не поштује правила понашања утврђена овим актом. послодавац може отказати уговор о раду, одредбу чл. 5. тач. 20. Правила понашања којом је утврђено да се повредом правила понашања сматра свако друго понашање које утиче на нарушавање радне атмосфере I’, доводи до ометања у обављању посла, одредбу чл. 8. Пословног кодекса Завода бр. 01 „275 од 25.02.2014. године. којом је утврђено да информације о пословању Установе, као и званичним ставовима Установе поводом одређених питања, јавности или појединим лицима. као и средствима јавног информисања дају искључиво руководећа лица која овласти директор. одредбом чл. 20. Пословног кодекса којом је утврђено да запослени са трећим лицима и пословним партнерима не сме да комемгарише стање, односно, пословање Установе. као и однос Установе га дрмгим установама, срганима и организацијама.

Увидом у целокупне списе предмета, а посебно упозорење, као и решење о отказу уговора о раду уочена је очигледна повр=’на права запосленог.

Наиме, одредбом чл. 180. Закона с раду прописано је да је лослодавац дужан да запосленог, пре отказа уговора с раду у случај: из чл. 179. ст. 2. и З., г:длганим путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду. Улозогење представља акт послодавца којим се по правилу покреће, у највећем броју случајева. погтупак отказа уговора с раду, и мора да садржи све чињенице и доказе, као и опис пред_лзете ралуье. односно чињење vv:q нечињење као и време извршења повреде како би се запослени изјагупс конкретно утврђену повреду, и како би се утврдила застарелост за отказ уговора о раду.

Такође, одредбом чл. ! 84. ст. „ Злона о раду прописахс да се отказ уговора о раду из чл. 179. тач. 1. и ст. 2. ц З. лос..давац дати запосленом року од шест месеци од дана сазнања за чињенице које Ђ’ основ за давање стказа, односно у рску од годину дана од дана наступања чињеница које су основ за давање оли:аза. Рок од шест месеци је субјективан и почиње од дана сазнања за релевантне чињеницг, а рог: од годину дана је објективан јер почиње да тече од настанка релевантних чињеница, и представл,а оквир у коме се може употребити субјективни рок. То значи да се истеком објективног рока ток субјективист рока уколико је дошло до каснијег сазнања за повреду, и настаје при у погледу  отказивања уговора о раду,

Увидом у упсзорење, као у о отказу уговора о раду, констатовано је да је у првој половини новембра 2019. године, директор Завода Владицз Станојевић дошао до сазнања да је медијска кућа РТК обавештспа куцаним документс.м-дописом, без датума и потписа, у коме се тражи помоћ у зсзи са прсблсмол’ неисплаћених зарада, без навођења за који временски период, за око 20% здравствених у Заводу. Неспорпо је да предметни допис није објавила запослена Милић Гордана, већ је исти на свом профилу на друштвеној мрежи ,фејсбук” дана 06.1 1.2019. гсди“г јадно законски застулклк ;уаслодавца. Као дан

сазнања за учињене повреде може се сматрати дан објављивања наведеног дописа на друштвеној мрежи, и представља дан од кога почиње да тече субјективни рок.

Међутим, послодавац није утврдио време, односно у ком моменту је именована учинила повреду, односно предузела радњу која јој се ставља на терет —достављање предметног дописа Радио телевизији Крагујевац, па се не може утврдити од када тече објективни рок у оквиру кога се запосленом може отказати уговор.

Како је предмет ожалбеног решења одлагање одлуке послодавца о престанку радног односа до доношења правоснажне одлуке суда, оцену ваљаности и оправданости разлога за отказ уговора о раду, а посебно утврђивање чињеница које се односе на постојање кривице запосленог, као и на саму садржину повреде, њену тежину и последице надлежан је да утврди суд у радном спору. а на основу КОЈИХ доноси одлуку о законитости отказа уговора о раду.

Одредбом члана 171. став 5. Закона о општем управном поступку прописано је да другостепени орган поништава првостепено решење и сам одлучује о управној ствари ако нађе даје у побијаном решењу погрешно примењено материјално право или докази погрешно оцењени или да је из утврђених чињеница изведен неправилан заю-ьучак о чињеничном стању или да није правилно примењено овлашћење по слободној оцени.

На основу напред наведених законских одредби. угврђеног чињеничног стања, као и увидом у списе предмета, оцењено је да да жалбу треба уважити- а првостепено решење поништити. па је на основу одредбе члана 7! . сгав 5. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ број 18/1 б) одлучено као у диспозитиву решења.

Ово реыење је коначно у управном поступку и против њега жалба није допуштена. нити се може покренути упраьА’1 спор сагласно одредби члана 272. став 4. Закона о раду.

 

 


I to se dešava: Pomešali Fafija i Vladicu!

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.