NBS omogućila novo odlaganje plaćanja kredita

IO NBS usvojio je juče propise kojima  se omogućava dodatno odlaganje obaveza po osnovu kredita, drugih kreditnih proizvoda i lizinga. Ova mera, kažu u NBS propisana je Odlukom o privremenim merama za ublažavanje posledica pandemije Cobćvid 19 a u cilju očuvanja stabilnosti.finansijskog sistema. To praktično znači da je dužnicima o ogućen još jedan zastoj u plaćanju obaveza prema bankama koje dospevaju 1. avgusta zaključno sa 30. septembrom kao i za obaveze dospele u julu a koje dužnik nije namirio. „Na prvi udar pandemije reagovali smo brzo i odlučno omogućivši građanima i privredi zastoj u naplati obaveza prema bankama i davaocima finansijskog lizinga na period od tri meseca. O tome koliko je odluka bila opravdana svedoči podatak da je 90 odsto dužnika iskoristilo ovu mogućnost“, kaže guvernera NBS Jorgovanka Tabaković i dodaje da se slulna mera ponovo sprovodi obzirom na nepromenjenu zdravstvenu situaciju.
Novi moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda banke, minusa, kreditnih kartica, instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima ili kreditnim proizvodima, bankarskih garancija… Kako ističu u NBS moratorijum se ne odnosi na usluge platnog prometa, investicione usluge, brokerskih dilerske poslove, poslove u vezi sa sefovima… Banke su, novom odlukom centralne banke dužne da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula ponude zastoj u otplati obaveza. Obaveštenje o ponudi banke biće istaknuto na bančinoj internet stranici i sadržaće informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate po prestanku moratorijuma, alternativama otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i posle moratorijuma. Ukoliko se dužnik u roku od deset dana od objavljivanja obaveštenja o ponudi ne izjasni o odbijanju ponude, smatraće se da je ponudu prihvatio. Dužnik ponudu može odbiti putem redovne pošte, elektronskim putem, telefonom ili u prostorijama banke. Onaj ko se opredeli da koristi mogućnost moratorijuma od te odluke može i da odustane tokom trajanja sprovođenja same mere umro zahtevom upućenim banci ili uplatom u celini dospele a neizmirene obaveze. Po prestanku moratorijuma banka će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate bez propisivanja glavnici duga pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma. Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu banka obračunava redovnu ugovorenu kamatu na iskorišćeni iznos dok se važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice produžava za period trajanje moratorijuma.
ucentar.rs

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.