RGZ: „Problem rešiti u interesu građana“!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pozdravljamo odluku Ministarstva pravde da se premijerka obavesti o velikom problemu koji trenutno imamo u katastru nepokretnosti a posledica je pogrešne primene zakona koja je dovela do toga da do sada 24 366 građana ne može da ostvari svoje pravo i upiše imovinu u katastar. Nadamo se da će posredovanjem Vlade Srbije u rešavanju nesporazuma u komunikaciji i tumačenju zakona sa Javnobeležničkom komorom i Ministarstvom pravde dovesti do toga da se ovaj gorući problem za građane reši kaže se u najnovijem saopštenju Republičkog geodetskog zavoda povodom velikog problema o kome smo pisali prethodnih dana.

U saopštenju se kaže da „RGZ svakog meseca izveštava nadležne državne organe o broju odbačenih predmeta koji  stigli preko notarskih kancelarija“.

-Na osnovu višemesečne evaluaciju mi smo 1. jula uputili dopis Javnobeležničkoj komori Srbije u kom smo im ukazali na najčešće greške i nepravilnosti koje su dovele do tako velikog broja odbačenih predmeta. Često javni beležnici prilikom dostave isprave kroz aplikaciju e- Šalter vrše odabir pogrešnog klasifikacionog znaka, i onda nam jednu istu ispravu dostavljaju više puta tako da služba svaki put mora formirati nov predmet na istoj nepokretnosti i u svakom doneti odluku. Ovakvim postupanjem se bespotrebno uvećava obim poslova u službama koje su već dovoljno opterećene poslovima u okviru nadležnosti propisanih zakonom- kažu u RGZ.

Problemi sa nepokretnostima i negativne posledice po građane

Inače, dešava se da „u ispravama koje dostavljaju javni beležnici nema jasno označenih nepokretnosti protivno načelu određenosti, tako da Službe za katastar ne mogu izvršiti upis zabeležbe podnetog zahteva usled čega može doći do gubitka redosleda prvenstva, jer ukoliko u međuvremenu drugo lice podnese zahtev za upis na istoj nepokretnosti budući da služba mora da uzima u postupak isprave po redosledu prijema“.

-Takođe, u određenom broju slučajeva, javni beležnici ne dostavljaju ostavinska rešenja nadležnoj službi u zakonskom roku od 24 časa koji je propisan članom Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova od dana izvršnosti odluke, odnosno pravosnažnosti što proizvodi negativne posledice za stranke. Veliku pravnu nesigurnost kod građana stvara i overa kupoprodajnih ugovora kod notara koji se odnose na nepokretnosti koje nisu konačno upisane u katastar što za posledicu može imati da kupac iz takvog ugovora ne stekne svojinu i ne bude upisan kao vlasnik ukoliko rešenje o upisu njegovog pravnog prethodnika- prodavca bude poništeno u postupku po eventualno izjavljenoj žalbi druge strane-pojašnjavaju u državnom katastru .

Kod overe takvih ugovora o kupoprodaji važno je da notar unese u solemizacionu izjavu da je stranke upozorio da rešenje o upisu nije konačno i da može doći do odbacivanja upisa. Ovakvim neobaveštavanjem stranaka u postupku o mogućnosti da im se odbaci upis, dovodi građane u zabludu a privredi otežava poslovanje i dovodi do bespotrebnih sudskih sporovam kađu u katastru povodom mogućih problema koje gražani mogu imati prilikom upisa nepokretnsoti.

List nepokretnosti notara stvara konfuziju kod građana 

-Podsećamo i da RGZ besplatno izdaje digitalni list nepokretnosti svima i da je javno dostupan građanima. Državni organi, lokalna samouprava, javni beležnici i geodetske organizacije mogu besplatno preuzeti sa sajta RGZ za svoje potrebe a ukoliko ga izdaju u papirnom obliku onda ova usluga košta 540 dinara. Kod svih državnih organa list nepokretnosti čiji je izvor katastar izgleda isto, osim kada ga izdaju notari, koji ga prebacuju na memorandum Ministarstva pravde, što stvara veliku konfuziju kod građana jer se pitaju koji je merodavan list nepokretnosti- kažu u RGU i „napominjemo da takav način izdavanja lista nepokretnosti nije u skladu sa uredbom koja je doneta“.

-U članu 2 navedene uredbe stoji da izvod „jeste originalni prikaz izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema Republičkog geodetskog zavoda“, dok je u članu 3 napisano da javni beležnik izdaje izvode „tako što putem aplikacije koju obezbeđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, a preko Servisne magistrale organa koja je povezana sa GKIS-om, preuzima podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti i odštampani istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži označenje datuma ažurnosti tih podataka, overava svojeručnim potpisom i pečatom- ističe se u saopštenju katastra.Umesto da se postupak ubrza i olakša- zbog notara on stvara zabunu kod građana! 

Reforme katastra dobile pohvale od EU

-RGZ podseća da je Uredba usvojena sa ciljem da se građanima postupak rešavanja zahteva ubrza i olakša. Zbog izdavanja različite forme izvoda stvorio se kontraefekat – građani su zbunjeni i naterani da proveravaju validnost dokumenta nepotrebno dolazeći na šalter katastra“- kaže se u saopštenju i podseća  „da je RGZ-a dobio mnogobrojna međunarodna priznanja za svoj rad i projekat „Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji“ koji realizuje u saradnji sa Svetskom bankom“.

-Napominjemo i da je u poslednjem izveštaju Evropske komisije za 2020. godinu o napretku Srbije navedeno da je evidentiran napredak u implementaciji INSPIRE direktive za čije sprovođenje je zadužen upravo Republički geodetski zavod- ističu u katastru. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar