Maksina posla: objavljujemo projekat zbog koga građani Kragujevca plaćaju „penale“ EBRD!

Projekat nadogradnje infrastrukture Kragujevca koji smo pronašli na sajtu EPICOS-a, vodeće digitalne platforme, između ostalog i za obaveštajne podatke, rešenja, usluge i podršku za industrijsku saradnju širom sveta, govori o tome kako se došlo do toga da Grad Kragujevac mora da plaća penale EBRD, za sredstva koja nisu povučena za realizaciju odobrenog.

dr Stanišić: „Radimo na menjanju ugovora“

-Grad Kragujevac  je u decembru 2015. godine zaključio ugovor o kreditu s EBRD. Kredit podrazumeva dve tranše: prvu, u iznosu do 10 miliona evra, za nabavku novih kamiona za prikupljanje čvrstog otpada i  radove na obnovi i izgradnji novih ulica; i drugu, u iznosu do 5 miliona evra, za izgradnju novog Gradskog autobuskog terminala- izjavio je u pisanoj izjavi za naš portal dr Nenad Stanišić, član Gradskog veća za finansije. Prema njegovim rečima, „prema Ugovoru, Grad je u obavezi da EBRD plaća proviziju za angažovanje sredstava na raspoloživa, a nepovučena sredstva, u iznosu od 0,5%. Prva tranša je na raspolaganju od 2016. godine, dok druga tranša (koja se odnosi na autobusku stanicu) još uvek nije raspoloživa, odnosno sredstva po njoj nisu rezervisana (do sada nisu rešena imovinska pitanja na parceli, niti je završen tender za projektovanje)“.

„Kako je od potpisivanja ugovora o kreditu u decembru 2015. do izbora nove gradske vlasti ove godine povučeno svega oko 2,5 miliona evra prve tranše (od raspoloživih 10 miliona), Grad je do sada po osnovu provizije za angažovana, a nepovučena sredstva platio EBRD 187.000 evra (oko 22 miliona dinara)“- kaže dr Stanišić.

U projektu koji prenosimo integralno, vidi se da je glavna osoba za kontakt Vladimir Maksimović, tada član Član Gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Maksimović je danas gradski ministar za finiansije.

Postoji mogućnost da „penali“ prema EBRD budu daleko veći, s obzirom na klauzulu rezervisanih sredstava i nerealizaciju projekta. Tekst projekta EBRD  prenosimo integralno:Projekat nadogradnje infrastrukture Kragujevca

Zemlja: Srbija

Broj projekta:  47690

Poslovni sektor: Opštinska infrastruktura i zaštita životne sredine

Kategorija zaštite životne sredine: B

Status: Koncept projekta je odobren, dok se finalno razmatranje tek očekuje

Datum objavljivanja rezimea projekta (PSD): 24. avgust 2015. godine

Opis Projekta

EBRD razmatra odobravanje kredita u iznosu do 15 miliona evra gradu Kragujevcu (u daljem tekstu “Grad”) za dugoročno finansiranje infrastrukture gradskog prevoza i nabavku kamiona za sakupljanje otpada.

Kredit će biti podeljen u dve tranše. Prva tranša u iznosu od 10 miliona evra će biti kori šćena za finansiranje novih kamiona za sakupljanje otpada, u iznosu od 2.5 miliona evra (Komponenta 1) i finansiranje izgradnje novih puteva i obnovu već postojećih u iznosu od 7.5 miliona evra (Komponenta 2). Tranša 2 će biti korišćena za finansiranje izgradnje nove autobuske stanice u iznosu od 5 miliona evra (Komponenta 3).

Tranzicioni uticaj

Tranzicioni uticaj ovog konkretnog projekta će biti ostvaren kroz:

  • Povećano učešće privatnog sektora (u daljem tekstu “PSP”) – nova centralna autobuska stanica će biti projektovana na način da uključi komercijalni i maloprodajni prostor. Grad će angažovati privatnu kompaniju koja će biti odgovorna za davanje u zakup poslovnih prostora i eventualno za održavanje stanice (ugovor o upravljanju zasnovan na rezultatima; potpun ili delimičan zakup).
  • Postavljanje smernica za dalji razvoj tržišta – projekat će pomoći Gradu i gradskoj saobraćajnoj agenciji (u daljem tekstu: „Agencija“) da poboljšaju upravljanje kroz uvođenje Programa za poboljšanje finansijskih i operativnih performansi („FOPIP“) putem: (i) pružanja podrške u nadgledanju i evaluaciji PSP ugovora za autobusku stanicu; i (ii) poboljšanja ugovornog aranžmana za autobusku stanicu i za operatere gradskih autobuskih linija.
  • Transfer veština – Rad autobuske stanice će verovatno biti novi zadatak za Agenciju, a FOPIP će obezbediti detaljnu obuku ključnog osoblja u Gradu i Agenciji, čime će se obezbediti komercijalni transfer veština i poboljšanje operativnih performansi sa fokusom na finansijsko planiranje, operativno upravljanje, monitoring i evaluaciju autobuskih franšiza, prodaju karata kao i metode kupovine karata.
  • Uvođenje naprednog oblika ugovora o održavanju – projekat ima za cilj uvođenje ugovora za održavanje puteva u gradskoj putnoj mreži koji su zasnovani na učinku („PMMR“), kako bi se omogućilo poboljšanje kvaliteta pružene usluge.

Klijent

Grad Kragujevac (u daljem tekstu: “Kragujevac” ili “Grad”)

Finansiranje EBRD

Kredit Gradu u iznosu do 15 miliona evra.

Troškovi Projekta

Ukupni troškovi projekta su procenjeni na 19.2 miliona evra.

Socijalna kategorizacija i uticaj na životnu sredinu

Kategorija B (2014 ESP).

Projekat će unaprediti bezbednost u saobraćaju kao i pristupačnost transporta za više od 180,000 stanovnika grada Kragujevca. Bilo koji negativni uticaju će najverovatnije biti vezani za samu lokaciju i kao takvi biće lako identifikovani i smanjeni.

Sveobuhvatna ekološka i socijalna analiza poslovanja preduzeća za ovaj projekat će uključiti ekološku i socijalnu reviziju postojećih sistema upravljanja, objekata i poslovanja preduzeća, kao i ekološku i socijalnu procenu predloženih projektnih komponenti.

Ovo poglavlje će biti ažurirano nakon završetka analize ekološkog i socijalnog poslovanja preduzeća (u daljem tekstu “ESDD”).

 

Tehnička saradnja

Pre potpisivanja

  1. Analiza tehničkog, ekološkog i socijalnog poslovanja preduzeća za Komponentu 1. Procenjeni trošak ovog zadatka je u iznosu do 37,000 evra.
  2. Tehnička procena projekta kao i ekološka i socijalna analiza poslovanja preduzeća za Komponente 2 i 3; uključujući i pregled postojećeg dizajna i specifikacija za Komponentu 2 i procenu za Komponentu 3 kako bi se definisao konceptualni izgled predložene autobuske stanice; procena uslova i cena za dve predložene lokacije za stanicu; kao i identifikovanje mogućnosti učešća privatnog sektora. Procenjena vrednost ovog zadatka je do 210,000 evra.
  • Podrška u nabavkama za Komponente 1 i 2, uključujući i podršku u pripremi tenderske dokumentacije i tokom tenderskog procesa. Procenjena vrednost ovog zadatka je do 75,000 evra.

 

Nakon potpisivanja

  1. Građevinski nadzor za investicije u okviru Komponente 2. Procenjena vrednost zadatka je 350,000 evra.
  2. Podrška implementaciji projekta za Komponentu 3 koja obuhvata: (i) Pripremu i radove na tenderu, uključujući detaljan dizajn autobuske stanice, pripremu tenderske dokumentacije i podršku nabavkama, i (ii) nadzor izgradnje. Procenjena vrednost ovog zadatka je do 290,000 evra.
  3. Program poboljšanja finansijskih i operativnih performansi (FOPIP) za Komponentu 3 za podršku Grada i Gradske saobraćajne agencije u reviziji politike cena, poboljšanje operativne i računovodstvene prakse i povećanje komercijalnih mogućnosti. Procenjena vrednost ovog zadatka je do 200,000 evra.
Vladimir Maksimović, gradski ministar i „kontakt“ EBRD!

Kontakt

Vladimir Maksimović

Član Gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Email: vmaksimovic@kg.org.rs

Telefon: +381 34 334 030

 

Mogućnosti u pogledu nabavke ili tendera

 

Posetite internet stranicu: EBRD Procurement

Informacije na telefon: +44 20 7338 6794; Faks: +44 20 7338 7472,

Email: procurement@ebrd.com

 

Opšte informacije

Informacije o projektima EBRD-a koje se ne odnose na nabavke:

Telefon: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380

Email: projectenquiries@ebrd.com

 

Politika javnog informisanja (PIP)

Politika javnog informisanja određuje način na koji EBRD uz konsultacije sa svojim akcionarima objavljuje informacije, a sve u cilju promovisanja i boljeg razumevanja EBRD strategija, politike i delovanja.

Tekst PIP-a možete naći na sledećoj internet strani:

www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mehanizam za podnošenje žalbi (PCM)

EBRD je utvrdio mehanizam za podnošenje žalbi (PCM) kako bi omogućio nezavisnu procenu žalbi jednog ili više pojedinaca ili organizacija u vezi projekata finansiranih od strane Banke, a za koje se pretpostavlja da su izazvali ili će izazvati štetu.

Svaka žalba pod PCM mora biti podneta u roku ne dužem od 12 meseci nakon poslednje raspodele EBRD sredstava. Možete kontaktirati PCM predstavnika na e-mail: pcm@ebrd.com ili se obratiti za pomoć u relevantnoj lokalnoj kancelariji EBRD-a u slučaju da niste sigurni koji je rok za podnošenje žalbi.ucentar.rs

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.