Notari povodom kupovine vile na Dedinju tvrde: nismo državna institucija

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povodom našeg zahteva za pristup informacijama od javnog značaja stigao je odgovor i od Javnobeležničke komore

U zahtevu smo zatražili dostavu podataka koliko je plaćena vila na Dedinju, u ulici Mačkov kamen broj 14, koja je u katastru nepokretnosti upisana kao vlasništvo Javnobeležničke komore Srbije, zatim koliko je para izdvojeno za adaptaciju, kao i koje je preduzeće izvodilo radove i na osnovu kog zakonskog postupka.

-U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja tražena informacija ne predstavlja informaciju od javnog značaja, koja u smislu ovog Zakona jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdani interes da zna. Organ javne vlasti u smislu ovog zakona je organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja- kaže se između ostalog u odgovoru notara.

Prema njima Zakonom o javnom beležništvu „precizirano je da je Javnobeležnička komora Srbije profesionalno udruženje u koje se udružuju javni beležnici upisani u njen Imenik, te da Komora posluje kao neprofitno udruženje“.

-Dalje, prema Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji Javnobeležnička komora Srbije nije subjekt revizije Državne revizorske institucije, jer se ne finansira iz budžeta Republike Srbije, niti je korisnik bilo kojih drugih javnih sredstava, već su glavni izvor prihoda Komore sredstva od članarina i upisnina koje uplaćuju javni beležnici kao njeni članovi-kaže se u odgovoru.

Na pitanje oko adaptacije vile, njene cene i izbora izvođača „Javnobeležnička komora Srbije ne smatra se javnim niti sektorskim naručiocem u smislu odredbi Zakona o javnim nabavkama,  pa shodno tome nije u obavezi da sprovodi postupak javne nabavke prilikom izbora izvođača radova“.

Na kraju odgovora, notari nas obaveštavaju da je Javnobeležnička komora Srbije, u septembru 2019. godine, upoznala  javnost o činjenici promene sedišta Javnobeležničke putem saopštenja koje je dostupno na internet stranici JKS- dakle devet meseci pošto su kao vlasnici upisani u katastar.

ucentar.rs


Šta radi komora notara

U odgovoru se navode i ovlašćenja Javnobeležničke komore:

„Komori su Zakonom poverena javna ovlašćenja i to: odlučivanje po zahtevu za izuzeće javnog beležnika; utvrđivanje kriterijuma za zaradu javnobeležničkog pripravnika, javnobeležničkog saradnika, odnosno javnobeležničkog pomoćnika; vršenje stručnog nadzora nad radom javnog beležnika i pokretanje i sprovođenje disciplinskog postupka; vođenje imenika javnih beležnika, javnobeležničkih pripravnika, javnobeležničkih saradnika, javnobeležničkih pomoćnika, zamenika i vršilaca dužnosti javnih beležnika i javnobeležničkih kancelarija; odlučivanje o pravima i dužnostima javnih beležnika, javnobeležničkih pripravnika, javnobeležničkih saradnika, javnobeležničkih pomoćnika, zamenika i vršilaca dužnosti javnih beležnika; donošenje Javnobeležničkog poslovnika“- kažu notari u svom odgovoru. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar