Radni sporovi su izuzetno zastupljeni u kragujevačkoj sudskoj praksi, pogotovu u javnom sektori i upravo je to bio razlog zbog koga je Kancelarija lokalnog ombudsmana grada Kragujevca inicirala potpisivanje ovakvog sporazuma o saradnji. Razlog za to je ubrzavanje procedure rešavanje radno pravnih sporova, a sa druge strane i ušteda sredstava kroz ovaj način rešavanja. Ovakav način rešavanja sporova je ekonomičniji, efikasniji i brži – kaže Jelena Milivojević.

Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova istakao je da bi postupci mirnog rešavanja radnih sporova trebalo više da se promovišu i približe građanima, jer ih zaposleni još uvek ne prepoznaju dovoljno. Kada zaposleni imaju radni spor oni po pravilu idu na sud, a malo ko koristi alternativne metode kao što su mirenje, arbitraža ili medijacija.

 Kragujevac je sredina koja prepoznaje mirno rešavanje radnih sporova i Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova koja je prava adresa za to. U Kragujevcu često imamo postupke, često radimo različite radne sporove, prepoznaju nas i zaposleni individualno ali i sindikati i mi imamo jednu živu saradnju i sa sindikatima i sa poslodavcima u ovom gradu i ovde imamo veoma dobre miritelje i arbitre – kaže Lazović. 

Agencija u proseku rešava između 1000 – 1200 postupaka godišnje. Najčešće su to individualni radni sporovi vezani za različita prava iz radnog odnosa, ali ima i kolektivnih radnih sporova, u proseku tridesetak na godišnjem nivou. Najčešće posreduju u rešavanju pitanja kao što su neisplaćene zarade, način obračuna zarada, mobing, diskriminacija, individualna prava iz kolektivnih ugovora, a kada je reč o kolektivnim radnim sporovima onda je to najčešće pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, štrajkovi, izmene i dopune kolektivnih ugovora.

Tokom prošle godine javni sektor je uštedeo oko 100 miliona dinara kroz pokretanje postupaka pred Agencijom umesto pred sudovima.

Miroslav Petrašinović, član Privremenog organa grada Kragujevca istakao je da je značajna inicijativa koju je pokrenula Kancelarija lokalnog ombudsmana grada Kragujevca s obzirom na to da je Kragujevac prvi grad u Srbiji koji je 2003. godine uspostavio instituciju lokalnog ombudsmana i taj primer su, kao primer dobre prakse pratili i ostali gradovi i opštine u Srbiji.

Danas je naša Kancelarija lokalnog ombudsmana zaključila sporazum o saradnji sa Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova čime opet uspostavljamo jedan model dobre prakse. To pokazuje način i želju da se sporovi koji se dešavaju između zaposlenih i poslodavaca rešavaju na miran način, sporazumno, na obostrano zadovoljstvo i uz uštedu koja je odlazila na sudske troškove – zaključio je Petrašinović.