Cilj projekta je razvoj platforme koja će primenjivati tehnike bazirane na veštačkoj inteligenciji. Platformu će koristiti obrazovne zajednica za automatizovano ocenjivanje veština srednjoškolaca upotrebom algoritama za predikciju. Različite tehnike bazirane na veštačkoj inteligenciji biće primenjene na nestrukturirani tekst sakupljen od nastavnika iz Grčke, Kipra, Hrvatske i Srbije, a radi izdvajanja obrazaca i uvida za obezbeđivanje platforme za predikciju.

Članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Jelena Pavić, istakla je da će platforma za predviđanje biti od velikog značaja za srednjoškolsku zajednicu. Veštačka inteligencija predstavlja jedan od najvažnijih tehnoloških napredaka našeg doba sa širokim spektrom primena i uticaja na različite aspekte društva, uključujući i obrazovanje. U obrazovanju, veštačka inteligencija može biti značajna u domenu personalizovanog učenja, jer omogućava kreiranje prilagođenih programa učenja koji odgovaraju individualnim potrebama učenika, ali i za efikasnije ocenjivanje, gde algoritmi mogu dati preporuke za ocenjivanje testova i zadataka, čime se, pojašnjava Pavić, smanjuje opterećenje nastavnika i omogućava brža povratna informacija učenicima.

Glavne aktivnosti vezane su za naučna i istraživačka ispitivanja eseja srednjoškolaca. Koristiće se tehnologije veštačke inteligencije, kako bi se proizveli, ocenili i validirali veoma primenjivi modeli. Problem sa kojim se suočavaju nastavnici vezan je za opštu procenu veština njihovih učenika. Od velike je važnosti da se na odgovarajući način iskoriste svi dostupni podaci kako bi se stvorila najbolja dostupna procena učenika o njihovim ličnim veštinama i navikama. Primena prediktivnih modela iz tehnologija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji može podržati školu, nastavnike i obrazovnu zajednicu da kreiraju nove vrste mera za merenje učinka učenika. Ukupna vrednost projekta koji traje do kraja 2026. godine iznosi je 400.000 €.

Rezultati projekta biće kreiranje obrazovnog materijala za ocenjivanje veština srednjoškolaca iz četiri evropske zemlje, dizajniranje i primena modela za obradu podataka zasnovanih na različitim tehnikama veštačke inteligencije, kreiranje niza prediktivnih modela za ocenjivanje veština učenika, kao i zajednički razvoj i primena platforme koja će biti korišćena za registraciju sakupljenog materijala.