Angelovska je navela samo neke od obaveza investitora kako bi tokom gradnje više vodili vode računa i doprineli boljoj uređenosti grada, javnih površina, izgledu i bezbednosti gradilišta.

Investitori imaju obavezu da oko svojih gradilišta postave ogradu koja mora da bude od čvrstog materijala, statički stabilna i koja ne sme da bude transparentna. Ako se postavlja gradilišna skela preko nje  mora da se postavi zaštitni prekrivač, ako su skela i ograda vidljive sa javnih površina mora biti u urednom i čistom stanju, objašnjava Angelovska, članica GV. Izmenom i dopunom Odluke predviđeno je da skelom ili ogradom investitor može da zauzme javnu površinu do metra od parcele na kojoj gradi i to na osnovu odobrenja i uz obaveznu skicu, odnosno 1, 6 metara slobodnog trotoara za pešake. Ako investitor načini štetu na javnoj površini skelom, ogradom ili težinom građevinskih mašina, mora odmah da je sanira i vrati u uredno i prohodno stanje. Do sada su investitori imali obavezu da građevinski otpad i šut deponuju u specijalizovane, iznajmljene kontejnere ili ga odmah odlože na deponiju. Kako bi bilo još preciznije propisano je da investitori,  građevinski šut ili otpad ne bacaju u kontejnere namenjene za odlaganje otpada građana.

Očekujem saradnju investitora jer svi imamo isti cilj a to je lepši, uređeniji i sigurniji grad Kragujevac. Ukoliko ne budemo naišli na razumevanje od strane investitora bićemo prinuđeni da povećamo novčane kazne, zaključila je Maja Angelovska, članica GV.