uskoro

Uskoro objavljujemo intervju sa G. M. (63) iz Kragujevca koga su inspektori kragujevačkog MUP-a priveli   zbog „pretnji“ upućene porukom gradonačelnika Nikoli Dašiću

„Nisam pretio. Ostavili su me bez hleba pred penziju“

Pratite ucentar.rs 

 

1 thought on “uskoro”

 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
  ГРАДСКО ВЕЋЕ
  Број: 642-2 /21-V
  Датум: 22. јануар 2021. године
  К р а г у ј е в а ц

  Градско веће, на основу члана 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) члана 2. тачка 27. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 1. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), на седници одржаној дана 22. јануара 2021. године, доноси

  З А К Љ У Ч А К
  о давању сагласности на закључење Уговора о пружању услуга
  медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца

  1. Даје се сагласност на закључење Уговора о пружању услуга медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца, укупне вредности 2.916.667,00 динара (словима двамилионадеветстотинашеснаестхиљадашестошездесетседамдинара) без ПДВ-а, између града Крагујевца – Скупштине града Крагујевца и изабраног понуђача Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац са седиштем у Крагујевцу.

  2. Средства за ове намене, планирана су Одлуком o буџету града Крагујевца за 2021. годину (“Службени лист града Крагујевца“, број 38/20), у оквиру Раздела 1 – Скупштина града, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање Скупштине, Функција 111 – Извршни и законодавни органи, апропријација 9, економска класификација 423 – Услуге по уговору, конто 423441 – Медијске услуге радија и телевизије.

  3. Уговор из тачке 1. овог закључка, у име града Крагујевца-Скупштине града Крагујевца, потписаће Мирослав Петрашиновић, председник Скупштине града.

  О б р а з л о ж е њ е

  Правни основ за доношење овог закључка садржан је у члану 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и члану 2. тачка 27. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) којима је прописано да Градско веће врши и друге послове, у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима и члану 49. став 1. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), којим је прописано да Веће у вршењу послова из свог делокруга доноси решења, закључке, наредбе, упутства, пословник, препоруке, планове, програме и друга акта и даје мишљења.
  Разлог за доношење овог закључка је давање сагласности на закључење Уговора о пружању услуга медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца.
  Привредно друштво „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац са седиштем у Крагујевцу доставило је Скупштини града Крагујевца понуду 11. јануара 2021. године, која садржи понуду о условима и цени пружања услуга.
  Градско правобранилаштво дало је мишљење да је сагласно са формално правном природом Модела Уговора о пружању услуга медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца (број М-14/21 од 15.01.2021. године).
  У складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину (“Службени лист града Крагујевца“, број 38/20), средства за ове намене планирана су, у износу од 2.916.667,00 без ПДВ-а, у оквиру Раздела 1 – Скупштина града, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмске активности 0001 – Функционисање Скупштине, Функција 111 – Извршни и законодавни органи, апропријација 9, економска класификација 423 – Услуге по уговору, конто 423441 – Медијске услуге радија и телевизије.

  ПРЕДСЕДНИК,

  Никола Дашић

  Гордана Мишић, обрађивач
  ________________________
  Биљана Новосел, секретар Секретаријата
  ________________________
  Сузана Павловић, секретар Скупштине града
  _________________________

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
  ГРАДСКО ВЕЋЕ
  Број: 642-2 /21-V
  Датум: 22. јануар 2021. године
  К р а г у ј е в а ц

  Градско веће, на основу члана 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) члана 2. тачка 27. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 1. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), на седници одржаној дана 22. јануара 2021. године, доноси

  З А К Љ У Ч А К
  о давању сагласности на закључење Уговора о пружању услуга
  медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца

  1. Даје се сагласност на закључење Уговора о пружању услуга медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца, укупне вредности 2.916.667,00 динара (словима двамилионадеветстотинашеснаестхиљадашестошездесетседамдинара) без ПДВ-а, између града Крагујевца – Скупштине града Крагујевца и изабраног понуђача Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац са седиштем у Крагујевцу.

  2. Средства за ове намене, планирана су Одлуком o буџету града Крагујевца за 2021. годину (“Службени лист града Крагујевца“, број 38/20), у оквиру Раздела 1 – Скупштина града, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање Скупштине, Функција 111 – Извршни и законодавни органи, апропријација 9, економска класификација 423 – Услуге по уговору, конто 423441 – Медијске услуге радија и телевизије.

  3. Уговор из тачке 1. овог закључка, у име града Крагујевца-Скупштине града Крагујевца, потписаће Мирослав Петрашиновић, председник Скупштине града.

  О б р а з л о ж е њ е

  Правни основ за доношење овог закључка садржан је у члану 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и члану 2. тачка 27. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) којима је прописано да Градско веће врши и друге послове, у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима и члану 49. став 1. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), којим је прописано да Веће у вршењу послова из свог делокруга доноси решења, закључке, наредбе, упутства, пословник, препоруке, планове, програме и друга акта и даје мишљења.
  Разлог за доношење овог закључка је давање сагласности на закључење Уговора о пружању услуга медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца.
  Привредно друштво „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац са седиштем у Крагујевцу доставило је Скупштини града Крагујевца понуду 11. јануара 2021. године, која садржи понуду о условима и цени пружања услуга.
  Градско правобранилаштво дало је мишљење да је сагласно са формално правном природом Модела Уговора о пружању услуга медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца (број М-14/21 од 15.01.2021. године).
  У складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину (“Службени лист града Крагујевца“, број 38/20), средства за ове намене планирана су, у износу од 2.916.667,00 без ПДВ-а, у оквиру Раздела 1 – Скупштина града, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмске активности 0001 – Функционисање Скупштине, Функција 111 – Извршни и законодавни органи, апропријација 9, економска класификација 423 – Услуге по уговору, конто 423441 – Медијске услуге радија и телевизије.

  ПРЕДСЕДНИК,

  Никола Дашић

  Гордана Мишић, обрађивач
  ________________________
  Биљана Новосел, секретар Секретаријата
  ________________________
  Сузана Павловић, секретар Скупштине града
  _________________________

  Градско веће, на основу члана 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) члана 2. тачка 27. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 1. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), на седници одржаној дана 22. јануара 2021. године, доноси

  З А К Љ У Ч А К
  о давању сагласности на закључење Уговора о пружању услуга
  медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца

  1. Даје се сагласност на закључење Уговора о пружању услуга медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца, укупне вредности 2.916.667,00 динара (словима двамилионадеветстотинашеснаестхиљадашестошездесетседамдинара) без ПДВ-а, између града Крагујевца – Скупштине града Крагујевца и изабраног понуђача Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац са седиштем у Крагујевцу.

  2. Средства за ове намене, планирана су Одлуком o буџету града Крагујевца за 2021. годину (“Службени лист града Крагујевца“, број 38/20), у оквиру Раздела 1 – Скупштина града, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање Скупштине, Функција 111 – Извршни и законодавни органи, апропријација 9, економска класификација 423 – Услуге по уговору, конто 423441 – Медијске услуге радија и телевизије.

  3. Уговор из тачке 1. овог закључка, у име града Крагујевца-Скупштине града Крагујевца, потписаће Мирослав Петрашиновић, председник Скупштине града.

  О б р а з л о ж е њ е

  Правни основ за доношење овог закључка садржан је у члану 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и члану 2. тачка 27. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) којима је прописано да Градско веће врши и друге послове, у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима и члану 49. став 1. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), којим је прописано да Веће у вршењу послова из свог делокруга доноси решења, закључке, наредбе, упутства, пословник, препоруке, планове, програме и друга акта и даје мишљења.
  Разлог за доношење овог закључка је давање сагласности на закључење Уговора о пружању услуга медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца.
  Привредно друштво „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац са седиштем у Крагујевцу доставило је Скупштини града Крагујевца понуду 11. јануара 2021. године, која садржи понуду о условима и цени пружања услуга.
  Градско правобранилаштво дало је мишљење да је сагласно са формално правном природом Модела Уговора о пружању услуга медијског праћења активности Скупштине града Крагујевца (број М-14/21 од 15.01.2021. године).
  У складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину (“Службени лист града Крагујевца“, број 38/20), средства за ове намене планирана су, у износу од 2.916.667,00 без ПДВ-а, у оквиру Раздела 1 – Скупштина града, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмске активности 0001 – Функционисање Скупштине, Функција 111 – Извршни и законодавни органи, апропријација 9, економска класификација 423 – Услуге по уговору, конто 423441 – Медијске услуге радија и телевизије.

  ПРЕДСЕДНИК,

  Никола Дашић

  Гордана Мишић, обрађивач
  ________________________
  Биљана Новосел, секретар Секретаријата
  ________________________
  Сузана Павловић, секретар Скупштине града
  _________________________

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

USKORO!!!

Važno obaveštenje!

Usled pojave korona virusa i vanrednog stanja, čiji se udarni talas očekuje oko Vaskrsa, početak rada sajta u centar.rs pomeren je do daljneg.. Šaljite nam svoje priče, dokumentaciju za rubriku Reč naroda, sve ono što Vas muči ili raduje na redakcija@ucentar.rs

Tektonski poremećaj na medijskoj sceni Šumadije. Prvi internet tabloid u Šumadiji.

U CENTAR

Sve o čemu se ćutalo 30 godina!

 • Kako je državna imovina završila u rukama lokalnih tajkuna! Istorija propadanja. Direktori ogazdili, radnici socijalni slučajevi.
 • IZBORI 2020: Mica Pasuljica predviđa katastrofu!
 • Ko je dželat u Malim Pčelicama!
 • Džihadisti osvajaju Šumadiju
 • Ekskluzivni snimci: ko kreči kragujevački Sud!
 • Feljton: Sve o kriminaliu u Kragujevcu
 • Sport: Muta NIkolić imao platu 15 hiljada evra u „Radničkom“? Ojadili grad za 3 miliona evra.

USKORO!!!

[wpdevart_countdown text_for_day=“Dana“ text_for_hour=“Sati“ text_for_minut=“Minuta“ text_for_second=“Sekundi“ countdown_end_type=“time“ end_date=““ start_time=“1584089997″ end_time=“11,22,1″ action_end_time=“hide“ content_position=“center“ top_ditance=“10″ bottom_distance=“10″ countdown_type=“button“ font_color=“#000000″ button_bg_color=“#3DA8CC“ circle_size=“130″ circle_border=“5″ border_radius=“8″ font_size=“30″ countdown_font_famaly=“monospace“ animation_type=““][/wpdevart_countdown]